CNP|Volkswagen|Skoda|SeatGrupa Makurat|

Formularz kontaktowy

np. Jan Kowalski
np. 600000000
np. przykladowymail@gmail.com

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),informujemy, iż:

 Administrator danych osobowych:

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

(1)    Mirosław Makurat prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO MIRAS Mirosław Makurat z  siedzibą w Pępowie, ul. Gdańska 62/63, kod pocztowy 83 – 330. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod  adresem e-mail: marketing@automiras.pl, a także pod numerem telefonu 58 685 95 71

(2)    AUTO MIRAS Autoryzowany Serwis Samochodowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Pępowie, ul. Gdańska 62, kod pocztowy 83 – 330. Kontakt ze Współadministratorem możliwy jest pod  adresem e-mail: marketing@automiras.pl, oraz pod numerem telefonu 58 685 95 71,

(3)    Dorota Makurat prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DM CARS Dorota Makurat z siedzibą w Dobrzewinie, ul. Spacerowa 35, kod pocztowy 84 – 208. Kontakt ze Współadministratorem możliwy jest pod  adresem e-mail: marketing@automiras.pl, a także pod numerem telefonu 58 685 95 71

 W razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko przez jeden z wyżej wymienionych podmiotów, pozostaje on wyłącznym administratorem Państwa danych osobowych w zakresie objętym wyłączeniem pozostałych współadministratorów w treści zgody.

 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)      w celu zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)

b)      w celu wykonania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)

c)      dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)

d)      dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)

e)      dla celów archiwalnych (dowodowych) - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)

f)       dla celów ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)

g)  w celach marketingowych – podstawą przetwarzania danych będzie wyraźnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia).

 Zakres przetwarzania danych osobowych:

Administrator uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dany dotyczą lub innej osoby fizycznej, a także w zakresie niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora. W szczególności przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko osoby fizycznej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych polegać będzie na przechowywaniu danych na elektronicznych nośnikach informacji, lub w formie papierowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w sytuacjach prawnie dopuszczalnych, w szczególności w zakresie księgowego ewidencjonowania umów łączących Panią/Pana z Administratorem.

 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani Panu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do usunięcia danych osobowych,

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych będzie skutkować będzie niemożnością zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

 Jeśli została udzielona zgoda marketingowa przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany będzie wykonywane wyłącznie w ramach udzielonej zgody i ograniczone wyłącznie do danych objętych treścią tej zgody.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

(a)   podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania z Panią/Panem umowy, takie jak: firmy świadczące usługi informatyczne, usługi księgowe;

(b)   podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa i usługi podobnego rodzaju, o ile przekazanie tych danych będzie niezbędne lub celowe;

(c)    operatorom pocztowym i firmom kurierskim, jeśli będzie konieczna wysyłka pocztą tradycyjną korespondencji związanej z wykonaną umową;

(d)   podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla realizacji umowy/ umów łączącej Panią/Pana z Administratorem, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów.

 Inspektor ochrony danych osobowych

U Administratora wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: IOD). Kontakt z IOD możliwy jest pod numerem telefonu 58 685 95 70, oraz adresem e – mail iodo@automiras.pl